ZAKRES USŁUG:

Doradztwo prawne

Księgowość

Międzynarodowe doradztwo podatkowe

Płace i ubezpieczenia społeczne

Doradztwo podatkowe w Polsce

Szkolenia

International Service

 
    www.doradzam.pl

> > DORADCA PODATKOWY

                
DORADCA PODATKOWY
 
 
 
 
 

Kim jest doradca podatkowy ?

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji - wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Krótka charakterystyka zawodu:

* doradca podatkowy musi posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym,
* każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu,
* każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego,
* czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC, doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa,
* czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień; prowadzenie ksiąg i innych ewidencji;
* sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
* sporządzana przez doradcę dokumentacja jest podpisana jego nazwiskiem, z podaniem identyfikujących go danych, co daje pewność gwarancji odpowiedzialności doradcy,
* doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym przed NSA, wraz z możliwością wniesienia kasacji,
* doradca podatkowy może pomóc w korzystaniu z funduszy unijnych i wskazać inne możliwości związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Doradcę Podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta.

Doradca podatkowy jest zobowiązany również postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

(wróć na gorę)

Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy podatkowego?

Doradca podatkowy pomoże odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych.

Po 1989 r. na wszystkich podatników został nałożony obowiązek samoobliczania i samowymiaru podatku, który do tej pory spoczywał na administracji podatkowej.

W konsekwencji oznacza to, że każdy podatnik musi sam stosować prawo podatkowe i ponosi za to odpowiedzialność.

Z doradcą podatkowym znajdziecie Państwo swoje miejsce na rynku zjednoczonej Europy. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało rewolucję w systemie prawnym naszego kraju, ukazując jednocześnie pewne możliwości, o których porozmawiać można z doradcą podatkowym.

Doradca podatkowy to gwarancja bezpiecznego rozwoju Państwa firmy. Współpraca z doradcą podatkowym zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju firmy.

W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej.

Doradca podatkowy podpisuje się i podaje swój numer wpisu na listę doradców na deklaracjach i zeznaniach podatkowych, przez 5 lat przechowuje kopie sporządzonych przez siebie dokumentów, a w razie błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę.

(wróć na gorę)
 

Co powinno się wiedzieć, decydując się na współpracę z doradcą podatkowym?

1. Prowadzenie obsługi prawno-podatkowej nie jest czynnością jednostronną wykonywaną tylko przez doradcę podatkowego. Doradca zrobi wszystko, aby sprawy Państwa firmy były prowadzone fachowo, ale nie osiągnie nić, jeśli Państwo nie będziecie mieli czasu na współpracę. Aby zoptymalizować działalność podatkową, doradca musi na bieżąco otrzymywać informacje mające wpływ na cały proces.
2. Jeżeli brakuje Państwu czasu na kontakty z kancelarią, proszę wyznaczyć osobę odpowiedzialną w Państwa firmie. Należy wówczas przedstawić doradcy sugestie i zakres, w jakim będzie mógł liczyć na pełnomocnika oraz należy wskazać, jakie sprawy powinny być konsultowane z Państwem.
3.Terminowe dostarczanie dokumentów do kancelarii to podstawa. Tylko wtedy doradca będzie mógł w odpowiednim czasie zareagować czy skorygować niektóre rozwiązania, a przez to zaoszczędzić Państwa pieniądze. Terminy urzędów skarbowych są nieprzekraczalne, a ich niedotrzymania wiąże się z sankcjami dla podatnika. Przynosząc dokumenty w ostatniej chwili, utrudnia się pracę doradcy.
4.Dostarczane do kancelarii faktury i dokumenty muszą być dobrze opisane (np. kupując środek trwały należy zaznaczyć, gdzie on będzie użytkowany, w jakim celu itp.) Podczas wizyty w kancelarii można skonsultować pewne decyzje, uzyskać poradę, oszacować ryzyko określonego działania.
5.Konsultujcie Państwo z doradcą ważne decyzje, inwestycje związane z kosztami, przed przystąpieniem do realizacji umów. Doradca wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie z podatkowego punktu widzenia i podpowie, jaki wariant wybrać (termin rozpoczęcia inwestycji, decyzje kredytowe, zakupy leasingowe, remont, modernizacja).
 
 

Rady dla klientów:

Jakość obsługi, a tym samym optymalizacji podatkowej firmy, zależy od dobrej współpracy między klientem a doradcą.

Jeżeli planujecie Państwo inwestycję, poproście doradcę o radę.

Nie zostawiajcie ważnych spraw na ostatnią chwilę.

Wzajemne zaufanie jest podstawą udanej współpracy.

(wróć na gorę)


Zakres usług doradcy podatkowego


1. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
2. Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie
3. Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi
4. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki - jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)
5. Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego
6. Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie
7. Doradztwo w zakresie korzystania - z pomocy publicznej dla przedsiębiorców - z funduszy unijnych
8. i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.


(wróć na gorę)


Ile kosztują usługi doradcy podatkowego?

Wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego ustalane jest na podstawie umowy z klientem.

Przed nawiązaniem współpracy można zażądać od doradcy przedstawienia cennika usług. Brak jest jakichkolwiek uregulowań (prawa powszechnego i korporacyjnego), które zakreślałyby minimalne lub maksymalne kwoty za poszczególne czynności doradcy. Stąd doradcy sami opracowują cenniki, stosownie do rozmiaru prowadzonej działalności, zakresu usług i własnej odpowiedzialności oraz specyfiki ekonomicznej danego regionu kraju.

Generalnie wysokość honorarium określana jest w drodze negocjacji między doradcą a klientem.

(wróć na gorę)
 

Szara strefa - niskie ceny to nie wszystko!

Dlaczego nie warto korzystać z usług podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego bez uprawnień?

Prowadzą działalność gospodarczą nielegalnie i bez wymaganych uprawnień
Prowadzą działalność legalnie, ale nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i uprawnień a ich wiedza w żaden sposób nie została zweryfikowana przed rozpoczęciem działalności, ani też w trakcie jej wykonywania. Nie ma żadnych gwarancji, że sprawy będą prowadzone zgodnie z przepisami prawa i sztuką księgową

Niska cena za obsługę osoby działającej bez uprawnień wynika z faktu, że przedstawiciele szarej strefy nie ponoszą kosztów egzaminu, szkoleń, składek członkowskich, czy ubezpieczenia, a wszystkie te elementy są gwarancją fachowego i profesjonalnego wykonania czynności doradztwa podatkowego

Nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, wobec czego podatnik nie ma możliwości odzyskania pieniędzy utraconych w wyniku niekompetencji usługodawcy. Cała odpowiedzialność za błędy popełnione przez osobę nie posiadającą uprawnień spoczywa na podatniku

Nie ponoszą odpowiedzialności przed organami samorządu zawodowego (Sądem Dyscyplinarnym)

Nie wystawiają faktur za wykonywane czynności - nie ma więc dowodu na to, że skorzystano z usługi doradztwa podatkowego. Ponadto podatnik nie może jej zaliczyć w koszty uzyskania przychodów

Osoby działające w ramach szarej strefy nie mają obowiązku zachowania w tajemnicy informacji dotyczących spraw swoich klientów

Przedstawiciele szarej strefy nie są związani zasadami etyki zawodowej i nie ponoszą odpowiedzialności za działania nieetyczne.

Ci, którzy nie będąc uprawnionymi, wykonują czynności doradztwa podatkowego podlegają grzywnie do 50.000 zł.

Dlatego:

Pytajcie o osoby wpisane na listę doradców podatkowych,

Żądajcie przedstawienia polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC 
więcej na stronach:
 
 
oraz